Home / Over het CJG / Privacyverklaring

Privacyverklaring

Je hebt contact met ons opgenomen. Centrum voor Jeugd en Gezin Drimmelen Geertruidenberg (hierna CJG) is een bedrijfsvoeringsorganisatie die haar taken op grond van de Jeugdwet uitvoert. Het CJG valt onder de gemeenten Drimmelen en Geertruidenberg. Wij willen de beste zorg aan kinderen en hun ouders geven. Om die reden slaan wij gegevens op over hun gezondheid en welzijn. Dit doen wij in het digitaal jeugdhulpdossier. Dankzij dit dossier beschikken CJG-medewerkers altijd over actuele informatie. Dat betekent dat jij als ouder niet steeds hetzelfde verhaal hoeft te vertellen.

Wij willen je hier informeren over:

 • De registratie van (jouw) gegevens
 • Informatiedeling aan derden (met jouw toestemming)
 • Jouw rechten met betrekking tot de registratie van gegevens

Grondslag voor verwerking van gegevens (artikel 6.1 AVG)

Uitgangspunt voor het registreren van gegevens is jouw hulp- of ondersteuningsvraag. Het CJG heeft namens het college een wettelijke verplichting op basis van de Jeugdwet. Als wij gegevens aan derden willen verstrekken of gegevens bij derden willen opvragen, hebben wij jouw toestemming nodig. 

Welke gegevens registreren onze medewerkers bijvoorbeeld om een jeugdhulpdossier op te stellen?

In een aantal situaties is jouw toestemming voor het verstrekken niet nodig:

 • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken;
 • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van iemand anders;
 • Wanneer jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Onze medewerkers registreren gegevens in ons systeem.

Welke gegevens registreren onze medewerkers bijvoorbeeld om een jeugdhulpdossier op te stellen?

 • BSN
 • Medische gegevens
 • Geboortedatum
 • NAW gegevens
 • Gezagsverhouding ouders

Welke gegevens registreren wij via het contactformulier op onze website?                                  

Uitgangspunt is dat wij slechts die gegevens registreren welke jij aan ons ter beschikking stelt. Wij vragen naar:

 • Jouw naam
 • De naam van jouw kind
 • De geboortedatum van jouw kind
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Woonplaats

Delen wij informatie met derden?

In het belang van jouw ondersteuningsvraag kan het voorkomen dat wij jouw gegevens delen met derden. Dit doen wij niet zonder jou hierover te informeren en jouw toestemming te vragen, tenzij er sprake is van een uitzonderlijke situatie. Wij delen geen informatie met instellingen buiten Nederland of aan internationale organisaties.

Kunnen wij hiervan afwijken?

In een aantal situaties is jouw toestemming niet nodig:

 • Bij een wettelijke plicht om gegevens te verstrekken;
 • Wanneer er gevreesd wordt voor een ernstig gevaar voor jouw gezondheid of die van iemand anders;
 • Wanneer jouw gegevens geanonimiseerd gebruikt worden voor (wetenschappelijk) onderzoek.

Ben ik verplicht om gegevens te verstrekken?

Je bent niet verplicht tot het verstrekken van informatie aan ons. Het niet verstrekken van de juiste informatie kan gevolgen hebben voor het vervolg van onze dienstverlening. Indien dit het geval is, dan bespreken wij dit met jou. Jouw gegevens worden alleen gebruikt voor onze dienstverlening aan jou of jouw gezinsleden. De gegevens worden niet gebruikt voor geautomatiseerde besluitvorming.

Kunnen uw gegevens ook op een andere manier bij ons worden gemeld?

Het is mogelijk dat jouw gegevens bij ons binnenkomen terwijl je niet zelf deze informatie hebt verstrekt. Het kan zijn dat jouw gegevens bij ons worden gemeld door een derde partij, zoals een hulpverlener die bij jou betrokken is of door bijvoorbeeld een familielid of derde welke zorg heeft om jouw situatie. Als dit gebeurt dan stellen wij de vraag of deze derde jou heeft geïnformeerd over deze gegevensverstrekking en of jij om toestemming bent gevraagd. De melder heeft de verantwoordelijkheid om dit met jou te bespreken. Indien er geen toestemming is, dan mogen wij niet overgaan tot registratie van jouw gegevens, mits de inschatting is dat hier sprake is van een vitaal belang (artikel 6.1. AVG). Als de melder zonder toestemming van jou meldt, dan moet worden aangegeven waarom toestemming ontbreekt. Wij informeren je over het feit dat wij informatie van derden hebben ontvangen en over de afkomst van deze informatie.

Wij mailen veilig

Omdat we jouw privacy belangrijk vinden gebruiken we ZIVVER voor het veilig versturen van vertrouwelijke informatie. Hierdoor garanderen wij dat wij deze gevoelige informatie met de modernste beveiliging versturen en dat niemand anders dan jij de inhoud van de e-mail kan lezen.

Bewaartermijn.

Het CJG is volgens de Jeugdwet verplicht om het dossier te bewaren tot 20 jaar na sluiting van het dossier. Als een ander wettelijk voorschrift een andere afwijkende termijn noemt dan houden wij die aan.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot onze registratie?

De wet AVG voorziet ook in jouw rechten met betrekking tot registratie van gegevens (artikel 15 t/m 22 AVG):

 • Recht van inzage van de betrokkene, artikel 15 AVG: Je hebt te allen tijde recht om inzage te vragen in jouw dossier.
 • Recht op rectificatie, artikel 16 AVG: Je hebt er recht op dat onjuiste gegevens worden gecorrigeerd in jouw dossier.
 • Recht op gegevenswissing, artikel 17 AVG: Je hebt onder bepaalde omstandigheden recht op het laten verwijderen van jouw dossier uit ons registratiesysteem.
 • Recht op beperking van verwerking, artikel 18 AVG: Je hebt onder bepaalde omstandigheden het recht om een grens aan te geven op de te verwerken gegevens.
 • Recht op bezwaar, artikel 21 AVG: Je kunt bezwaar maken op de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op dataportabiliteit, artikel 20 AVG: het recht om jouw gegevens over te dragen aan een andere instelling (bijvoorbeeld bij verhuizing of schoolverandering).

Hoe maak je gebruik van jouw recht?

Wil je gebruik maken van een van bovenstaande rechten? Neem contact met ons op.

 • Geef aan van welk recht je gebruik wenst te maken op grond van de Wet AVG en
 • Identificeer je met een geldend legitimatiebewijs

Nadat wij jouw verzoek hebben ontvangen en jouw identiteit hebben vastgesteld, laten we je binnen 4 weken onze beslissing weten. Hierbij houden wij rekening met de vraag of, door jouw verzoek in te willigen, er enige schade kan ontstaan voor derden. Dit kan invloed hebben op ons besluit. Als wij overgaan tot het overhandigen van informatie, dan gebeurt dit in een persoonlijk gesprek waar je jezelf identificeert met een geldend, origineel legitimatiebewijs.

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen over jouw privacy? Of wil je gebruikmaken van jouw rechten? Stuur een bericht naar de Functionaris Gegevensbescherming van het CJG, de heer O. Ahmadzai: O.Ahmadzai@geertruidenberg.nl

Deel op: